img

S2 : หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นสูง

Course Information

  • ค่าอบรม ฿ 500
  • ระยะเวลาอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทักษะและเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นสูง ได้อย่างคล่องตัวและสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • มีใบอนญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือผ่านหลักสูตร L1
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร S1
  • สามารถบังคับรถจักรยานยนต์ได้อย่างคล่องตัว
  • ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่
  • ต้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 6 ชั่วโมง

Course Outline

รุ่น วันอบรม สถานะ สมัคร