img

L2 : หลักสูตรการอบรมเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ชม.

Course Information

  • ค่าอบรม ฿ 500
  • ระยะเวลาอบรม อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเกิดความมั่นใจ ในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถููกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ ครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • เพศชาย/หญิง
  • ผู้สมัครต้องมีสายตาไม่บอดสี
  • ผู้สมัครต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่ เช่น โรคลมชัก
  • ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  • ผู้สมัครต้องไม่เคยทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน
  • ผู้สมัครต้องสามารถไปสอบขับขี่รถที่กรมการขนส่งทางบกได้ด้วยตนเอง

 

ระยะเวลาการอบรม

อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

Course Outline

รุ่น วันอบรม สถานะ สมัคร