ภาพบรรยากาศ การอบรมขับขี่ปลอดภัยขันพื้นฐาน (Safety Riding Course) ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
วันอบรม
สถานที่