ภาพบรรยากาศการอบรมใบอนุญาตขับขี่ (License Course) ให้กับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ในวันที่ 22 -23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 15ชม.
วันอบรม
สถานที่