img

Bouygues-Thai ร่วมกับ Thai suzuki จัดอบรมภาคทฤษฎีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในสัปดาห์ความปลอดภัยของทางบริษัท

รายละเอียด

Bouygues-Thai  ร่วมกับ Thai suzuki  จัดอบรมภาคทฤษฎีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในสัปดาห์ความปลอดภัยของทางบริษัท