img

L1 : หลักสูตรการอบรมเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 15ชม.

Course Information

  • ค่าอบรม ฿ 1000
  • ระยะเวลาอบรม อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง อบรมภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเกิดความมั่นใจ ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้รับความสะดวกสบายในการขอใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • เพศชาย/หญิงที่มีอายุ ครบ 15 ปีบริบูรณ์ขี้นไป
  • ผู้สมัครต้องมีสายตาไม่บอดสี
  • ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่
  • ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่กำหนด
  • ต้องไม่เคยทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนเท่านั้น
  • ในกรณีเคยทำมาแล้ว, ขาดต่อหรือหาย ไม่สามารถอบรมหลักสูตร 15 ชม.นี้ได้ (ถ้าแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จ ขนส่งจะไม่สามารถออกใบอนุญาตขับขี่ให้ ทางโรงเรียนฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายการอบรมได้)

ระยะเวลาการอบรม

อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
อบรมภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

Course Outline

รุ่น วันอบรม สถานะ สมัคร