ภาพบรรยากาศการอบรมใบอนุญาตขับขี่ (License Course) ให้นักเรียน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต และ บุคคลทั่วไป วันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 15ชม.
วันอบรม
สถานที่