ภาพบรรยากาศการอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Safety Riding Course) บริษัท Sendit thailand ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
วันอบรม
สถานที่